1999

Guangdong Museum of Art,
Guangzhou China

Billions of Buddha in Human

Guanshanyue Art Museum,
Shenzhen China

The Wisdom of a Big Round Mirror