1996

Tsui Museum of Art,
Hong Kong China

Healing Hand